Kanotuthyrning

Ett par hundra meter från gården ligger Stora Björsjön och den passar precis för en lagom äventyrlig utflykt med någon av våra åtta kanadensare. Du får med dig två paddlar, två flytvästar och några goda råd om så önskas.

Om du vill att vi fixar fika till er går det bra att välja till det vid bokningen.
Pris: 95 kr/vuxen, 55 kr/ barn.

Det innebär att vi packar en ryggsäck som innehåller;
kaffe/te i termos, dricka, smörgås (ost/skinka, grönsaker), kaka till kaffet.
Den står klar till er när ni hämtar flytvästar och paddlar och återlämnas när ni har paddlat färdig.

Boka den tid som passar dig:
Foto: Roger Borgelid
Björsjöås Vildmark
 
VILLKOR FÖR UTHYRNING AV KANOTER
Villkoren avser yrkesmässig uthyrning till konsument, företag eller organisation och omfattar alla uthyrarens produkter.
 
Allemansrätten
I Vättlefjälls naturreservat gäller särskilda regler när du ska vistas i skog och mark. Du kan läsa mer om det här
I stora björsjön häckar storlom och det gör att du inte får gå iland på dom västra öarna tiden mellan 15 april till den 31 juli.
 
Beställning.
Beställning är bindande för båda parter när bokning och betalning skett och uthyraren bekräftat hyrestagarens beställning. Avbokning är möjlig enligt de villkor som framgår på uthyrarens bokningssida.
 
Kanotens användning
Kanoten får användas inom Vättlefjälls naturreservat om ej annat avtalats. Hyrestagaren får inte hyra ut kanoten till annan utom enligt vad som sägs i punkt 5 angående överlåtelse av kontrakt.
 
Betalning
Uthyraren äger rätt att begära av hyrestagaren att hela hyran skall vara betald innan hyrestidens början. Om inte hyran betalats i rätt tid har uthyraren rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen. Uthyraren har rätt att häva avtalet om hyrestagaren inte har betalat i förskott. Hyrestagaren är då ersättningsskyldig med hela beloppet om inte kanoten hyres ut till annan kund.
 
Överlåtelse av kontrakt
Hyrestagaren har alltid rätt att istället för avbokning överlåta hyreskontraktet till annan person om inte uthyraren har grundad anledning att vägra godta den som hyrestagare. Den ursprungliga hyrestagaren blir därmed fri från alla åtaganden gentemot uthyraren.
 
Kanotens skick och utrustning
Det åligger uthyraren att vid hyrestidens början avlämna den avtalade kanoten i sjövärdigt och funktionsdugligt skick samt försedd med erforderlig säkerhetsutrustning och beställd extrautrustning.
 
Försenad eller felaktig leverans
Tillhandahåller uthyraren inte kanoten i avtalsenligt skick och med avtalad utrustning vid den tidpunkt som överenskommits, är hyrestagaren berättigad till sådan ersättning av hyran som svarar mot förseningen. Om rättelse inte sker inom 3 timmar från avtalad tidpunkt, har hyrestagaren rätt att häva avtalet. Hävning får dock inte ske om felet endast är av ringa betydelse för hyrestagaren eller om uthyraren inom 3 timmar från avtalad tidpunkt tillhandahåller annan likvärdig kanot eller utrustning. Uthyraren är skyldig att ge hyrestagaren skälig ersättning för den skada han åsamkats genom försening, utom då uthyraren kan visa att förseningen inte beror på försummelse från dennes sida. Motsvarande gäller om avtalats hävs.
 
Åtgärder vid fel, skada och förlust
Hyrestagaren har fullt ansvar för för hyrt material och är skyldig, att ersätta förlust eller skada på det förhyrda materialet som uppkommer under hyrestiden. Det åligger hyrestagaren att själv ombesörja eventuell försäkring för det förlorade materialet.
 
Hyrestagarens ansvar vid fel, skada och förlust
Hyrestagaren är fullt ansvarig för för hyrt material och är skyldig att ersätta förlust eller skada på materiel som uppkommer under hyrestiden
 
Uthyrarens ansvar vid fel, skada och förlust
Om fel, skada eller förlust av kanot eller tillbehör uppkommit under hyrestiden, och hyrestagaren inte är ansvarig enligt punkt 9, har hyrestagaren rätt att häva avtalet eller begära sådan nedsättning av hyran som motsvarar felet, skadan eller förlusten endast är av ringa betydelse för hyrestagaren eller om uthyraren dagen efter underrättelse om händelsen lämnar likvärdig ersättningskanot eller reparerar kanoten.
 
Återlämnande vid hyrestidens utgång mm.
Hyrestagaren skall vid hyrestidens utgång återlämna kanoten på den plats där den avhämtats. Kanoten skall lämnas välstädad och i samma skick som vid avhämtandet bortsett från normalt slitage. Uthyraren och hyrestagaren skall om möjligt gemensamt besiktiga kanoten. Kan hyrestagaren inte återlämna kanoten i avtalad tid skall han omedelbart underrätta uthyraren. Medger inte uthyraren att hyrestiden förlängs eller att kanoten återlämnas på annan plats än vad som överenskommits, utgår hyra enligt gällande förseningsavgift. Om hyrestagaren övergett kanoten är uthyraren för att minska skada skyldig att snarast möjligt låta omhänderta kanoten. Hyrestagaren är i sådant fall skyldig att ersätta uthyraren de kostnader som varit nödvändiga för att återställa kanoten till sådan plats där den åter kan tagas i bruk av uthyraren.
 
Tvist
Tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor skall parterna i första hand försöka lösa genom överenskommelse. Om parterna ej kan enas kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden, i den mån ärendet är av beskaffenhet att kunna behandlas av nämnden eller av allmän domstol (tingsrätt).
Uthyraren är en ett aktiebolag och är momsregistrerad, vilket innebär att alla priser är inklusive moms.
 
Allmänt
Vid bokning ingår du avtal direkt med den som utför tjänsten.
BokaMera tar således inget ansvar för felaktiga eller uteblivna tjänster. I samband med bokning godkänner du även att du kommer få ett inloggningskonto skapat hos BokaMera, du har rätt att ta bort detta konto närsomhelst genom att kontakta BokaMera (support@bokamera.se).
Personuppgifter
I enlighet med General Data Protection Regulations (GDPR) informeras om att de uppgifter som du lämnar vid bokning av behandling kommer att behandlas konfidentiellt för ändamålet så att Din kundrelation med BokaMera och/eller det företaget som du bokar tid hos skall fungera på ett tillfredsställande sätt beträffande tjänsten du bokar med mera.
Enligt lagen har Du rätt att efter skriftlig ansökan en gång per år få besked om vilka uppgifter om Dig som finns registrerade. Du har också rätt att begära rättelse av sådana uppgifter.
Om du inte vill att dina personuppgifter registreras skall du inte använda dig av BokaMera tidsbokningstjänst. När Du i samband med bokning lämnar personuppgifter om dig själv, lämnar Du samtycke enligt General Data Protection Regulations (GDPR).